Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Ik houd mij aan de hier te lezen algemene leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen uitgevoerd door Mischa Peters, hieronder te noemen als MP.

Artikel 1: Definities

 1. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten of producten van Mischa Peters wordt gesloten.
 2. Ambulante kapper Mischa Peters: de eenmanszaak Mischa Peters, De Borsaliastraat 25, 3641 CS te Mijdrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59554010.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MP en de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook. Zij maken deel uit van elke door de opdrachtgever met MP gesloten overeenkomst.

Artikel 3: Offertes

 1. Prijzen in de offerte en prijslijsten zijn altijd in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een telefonisch, schriftelijk of een in elektronische vorm (sms, brief, e-mail of fax) verstrekte opdracht van de opdrachtgever aan MP, nadat de opdracht door MP op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Ambulante kapper MP zal aan de opdrachtgever een schriftelijke, of telefonische bevestiging van de opdracht vragen indien MP van mening is dat de aard en omvang van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht dit vereist.
 2. Door de in mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm verstrekte opdracht, alsook na ondertekening door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van de opdracht, aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene leverings voorwaarden.
 3. MP heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht van de opdrachtgever niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.
 4. Wanneer nadere voorwaarden worden gesteld door MP zal de opdrachtgever hier van tevoren van op de hoogte worden gesteld.
 5. De diensten van MP worden verricht tegen de prijs die MP voor het verlenen van de diensten op de voor haar gebruikelijke wijze vaststeld.

Artikel 5: Betaling

 1. De betaling van de door MP verstuurde facturen dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.
 2. Betaling dient te geschieden door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MP of door het verschuldigde bedrag in persoon contact af te rekenen.
 3. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen zeven dagen heeft voldaan, zal MP een herinnering sturen aan de opdrachtgever met vermelding van een nadere termijn voor betaling.
 4. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de in de herinnering gestelde nadere termijn voldoet, is de opdrachtgever aan MP een rente schuldig van 2.5% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt berekend.
 5. Indien de opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en MP tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere wegen is overgegaan is de opdrachtgever gehouden de kosten van het incasso met het openstaande bedrag aan MP te voldoen.
 6. Niet tijdige betaling geeft MP het recht haar prestatie ingevolge de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een afspraak is MP genoodzaakt om de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

Artikel 6: Klachten

 1. Klachten over facturen of diensten dienen binnen drie dagen na ontvangst van de diensten of facturen waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen drie dagen nadat een eventueel gebrek aan de levering is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan MP kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt MP geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de factuur of levering als juist erkent.
 2. De opdrachtgever dient in voorkomende gevallen MP onmiddellijk de gelegenheid te bieden gebreken te herstellen.

Artikel 7: Toepasselijk recht

 1. Op alle met Mischa Peters gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 8: Persoons- en bedrijfsgegevens

 1. De opdrachtgever is gehouden MP alle gegevens te verstrekken die MP nodig heeft voor haar administratie en er zorg voor te dragen dat wijzigingen van deze informatie worden doorgegeven.
 2. De opdrachtgever geeft MP toestemming de verstrekte gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken voor zover de wet dit verplicht aan derden beschikbaar te stellen en op te nemen in geautomatiseerde gegevensbestanden wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van MP voor de opdracht noodzakelijk is.
 3. Wanneer de door de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist is, heeft MP het recht de dienstverlening aan de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.